Szexológus-képzés

(Szilágyi Vilmos  javaslata)

 

A címben jelölt feladat elvileg ugyan szükségesnek, de a jelen körülmények között kissé irreálisnak tűnik. Szexológusnak az nevezhető, aki átfogóan tájékozott a nemiségtudományok terén, s műveli is annak egy vagy több ágazatát.  Ez hasonlít a „med. univ.”  képzéshez, vagyis az orvosegyetem hallgatóinak képzéséhez, amit aztán szakosodás követ.  A kutatásban és a terápiában is szakorvosok képzése a végső cél, s ehhez kell az ezt előkészítő, általános képzés (ami nélkül persze szakorvosokat sem lehet képezni). 

Hasonló a helyzet a szexológus-képzéssel is, vagyis a szexológiai szakképzés általános, bevezető részével  (ami a med.univ. képzésnél 1-2 évvel rövidebb lehet).  Célja, hogy áttekintést adjon a nemiségtudományokról, azok történetéről és szociális jelentőségéről a patriarchális szegregációtól a nemek (és a főbb nemi orientációk) egyenrangúságának elérése  érdekében.  Vagyis a képzésnek három fő kategóriája lehet.  Közülük az első viszonylag gyorsan áttekinthető.  A szexológia fejlődéstörténetére már jóval több idő kell.  De legfontosabb az elért eredmények tudományos és szociális jelentőségének alapos ismertetése.

Mindezekhez bőven lehet tananyagot találni a nemzetközi szakirodalomban.  Magyarul viszont jóval kevesebb van;  a két legfontosabb könyv  E,J. Haeberle:  Atlasz. Szexualitás  (2006, Atheneum)  és  Buda Béla:  A  szexualitás modern elmélete (amely 1972 óta több kiadásban megjelent).  A szexológia fejlődéséről vázlatos képet ad a „Nemiségtudomány – és a magyar valóság” (2012) c. könyvem első része; de Haeberle weblapján bővebben is olvasható.  A nemi egészség promóciójáról, annak tudományos vizsgálatáról és univerzális jogairól egyrészt  Haeberle hat e-learning kurzusa és annak különböző kiegészítő publikációi, másrészt a WAS  (World Association for Sexxual Health)  szexuális jogainkról hozott és a WHO által elismert  határozatai adnak képet.

Más kérdés, hogyan lehet ezt a sokrétű ismeretanyagot oktatási szempontból strukturálni és tantervi keretbe foglalni.  Méghozzá lehetőleg úgy, hogy beleférjen a helyi viszonyokhoz igazodó, maximum két éves, négy szemeszteres „továbbképző” kurzusba. Eddig ugyanis inkább csak szexológiai szakképzéseket végeztek egy adott szaktudományhoz (pszichológiához, szociológiához stb.) kapcsolódva. A „sexol. univ.”, vagyis a szélesebb értelemben vett szexológus-képzés elvégzésére tulajdonképpen a „szak-szexológusoknak is szükségük lenne (ugyanúgy, mint a szakorvosoknak a med.univ. képzésre. Sőt, az ilyen képzés főbb elemeit az általános műveltség terjesztésébe, tehát a közoktatásba és köznevelésbe is  szükséges lenne beépíteni.) 

   A szexológus-képzés egyik fő célja az egyének és a társadalom nemi egészségének (vagyis az emberi faj nemi egészségének (túlélésének és fejlődésének)  biztosítása; ezt tehát maximálisan figyelembe kell venni.  Ám nem merülhet ki ebben, hiszen a nemiség az élet számtalan egyéb területét is átszövi, a reprodukción, a nevelésen és a terápián túlmenően. Mindezekhez ugyan szorosan kapcsolódik a nemi szerepviselkedés magánéleti és közéleti formáinak és az erotikus viselkedés változásainak voszonylag önálló területe.  A képzésben tehát indokolt ezekkel is elmélyülten foglalkozni.

Mindezek alapján, a fellelhető szexológiai képzések áttekintésének mellőzésével a szexológus-képzés tantervi struktúrájának vázlatára a következőket javasolom:

Bevezető studium lehetne a főbb szexológiai fogalmak meghatározása, a köztudatban előforduló téves értelmezések, előítéletek és mítoszok eloszlatása.  Itt ki lehet térni a szakkifejezések és fogalmak keletkezésére és változására, tudományos vagy ideologikus jellegére, pontatlan (elavult)  és pontos definiciók variációira.   Bár száznál több szexológiai fogalom pontos definiálása szükséges, bevezetésül elegendő lehet a kb. két tucat alapfogalom tisztázása.  Ezzel a nemiség alapjelenségei és fő területei és a természet- és társadalomtudományi megközelítések (szakágak) is tisztázódnak.

A tanterv törzsanyaga az emberi nemi viselkedés történelmi alakulásának és mai jelenségeinek kutatása, a kutatás tévútjainak és tudományos eredményeinek bemutatása 

A történelmi alakulás első nagy csomópontja a magántulajdon, s vele együtt a kereskedelem és a patriarchátus kialakulásának hatása a nemi viselkedésre: nemi egyenlőtlenség, kizsákmányolás, prostitúció; s mindezek ideológiai pillérei, a vallások és az egyházak. Az első nemi problémák felmerülése a gyermeknemzéssel, terhességgel, szüléssel és az utódok létszámával kapcsolatos.  Az ókorban, s később is, egészen az újkorig inkább csak az orvosok vizsgálták  ezeket és próbáltak segíteni  (Hyppocrates és mások).  Ebből a hagyományból nőtt ki aztán az újkorban az orvosi szexológia, annak eredményeivel és hibáival  (pl. a maszturbáció („onánia”)  káros voltának dogmaszerű bizonygatásával, vagy a hüvelyi közösüléstől eltérő erotikus viselkedések elmebajkénti kezelésével). 

De már a 19. században voltak orvosok, akik a nemiséget nemcsak orvosi, biológiai, hanem egyéb, pl. szociális szempontból vizsgálták az egészséges átlagnépesség körében.  Mellettük más tudományok képviselői is egyre többen feltűntek, s a szociális nemi viszonyok mellett a szexuális kisebbségeket is kezdték vizsgálni (nők helyzete, prostitúció, homoszexualitás stb.).  A 19. sz. második felében egyre szaporodtak a nemiséggel kapcsolatos kutatások és publikációk, így fokozatosan kialakult a nemiség átfogó tudománya, a szexológia, amelynek interdiszciplináris jellege a századforduló körül vált nyilvánvalóvá, ahogyan azt I. Bloch „Korunk nemi élete”  (1907)  c. könyvében kifejtette.

A 20. sz. első három évtizede az európai szexológiai tudományok fellendülésének korszaka volt, s ez a szexológus-képzésben is részletes ismertetést igényel.  A náci hatalom-átvétel ezt a folyamatot erősen visszavetette, így az elsősorban az USA-ban folytatódott, ahol A.C. Kinsey már az 1930-as években elkezdte munkatársaival az akkor legnagyobb jelentőségű szexológiai adatgyűjtést, amelynek eredményei 1948 és 1953-ban jelentek meg, és újabb kutatásokat motiváltak, sőt, egy újabb szemléletet honosítottak meg.  Így jött létre pl. a  J. Gagnon és W. Simon által kidolgozott „szkript-elmélet”;  W, Masters és V. Johnson újszerű szexuálterápiája, vagy a „G-zóna” szerepének felfedezése  stb.

Mindezekkel párhuzamosan kiépűltek a szexológia helyi, regionális és világszervezetei, kutatási és oktatási intézményei, amelyek szakkönyveket és szaklapokat adnak ki, konferenciákat és kongresszusokat tartanak (jelenleg már a 25. Világkongresszust  készítik elő).

A nemiségtudomány fejlődéstörténetének keretébe könnyen beépíthetők a nemi viselkedés változásai, amelyek így egyben értékelést is kapnak  (pl. a LAT, a HIV-járvány, a prostitúció és a pornográfia, a cybersex  stb.).  A szexuális ontogenezis a szexuálpszichológia, ezen belül a pszichoszexuális fejlődés-tudomány eredményeinek bemutatása során körvonalazható, de a szexológus-képzésben ennél többre nincs is szükség. 

A tanmenet utolsó részeként  a nemiségtudomány hazai helyzetét, problémáit és feladatait javaslom ismertetni, főként az erről szóló, említett könyvem alapján.  Az egész képzési folyamatban a résztvevők aktivan, kérdésekkel, referátumokkal és vitázva vehetnek részt.

 

E vázlatos, irányelv-szerű tanterv remélhetőleg viszonylag könnyen lehetővé teszi a két tanévre és négy szemeszterre tervezett szexológus-képzés óraszámokra és kreditpontokra bontását, valamint vizsga-anyagának összeállítását  (amiben szintén szívesen közreműködöm).

 

 

 

„Szexuálpszichológia”

szakirányú továbbképzési szak

Dr. Szilágyi Vilmos  javaslata

 

 

1.  A  szakirányú  továbbképzés  megnevezése:   Szexuálpszichológia

 

2.  A  szakképzettség  oklevélben  szereplő  megnevezése:  Szexuálpszichológus

 

3.  A  szakirányú továbbképzés  képzési  területe:  ELTE  PPK

 

4         A  képzés  típusa: pszichológiai kégzettségre épülő, szakirányú  továbbképzés

 

5         A  szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételei:

           Az ELTE PPK pszichológia szakán szerzett, MA szintű (vagy BA + egészségpszich.) diploma, s megfelelő motiváció.

 

6.   A  képzési  idő:  4  félév

 

7.  A  szakképzettség megszerzéséhez összegyüjtendő  kreditek száma:  120

 

8.  Ellenőrzési,  értékelési  módszerek:

          A jelentkezők a tanulmányok megkezdése előtt tudásszint-felmérő, attitüd- és   motivációmérő tesztet töltenek ki, majd ezek módosított változatát a 2, és 4. félév végén is.

         Az ellenőrzés és értékelés módja tantárgyanként meghatározva  kollokvium  vagy gyakorlati jegy  lehet.  A képzés teljesítésének feltétele a tantervben előírt tantárgyak abszolválása,  a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga letétele.

         A  szakdolgozat  olyan írásbeli dolgozat, amely a szexuálpszichológia valamely elméleti vagy gyakorlati témáját dolgozza fel;  a tanult ismeretek, készségek és attitűdök önálló, kreativ alkalmazása a releváns szakirodalom feldolgozásával.

        A záróvizsgára bocsátás  feltétele a tantervben előírt, valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése  és a bírálattal elfogadott szakdolgozat.  A záróvizsga része a szakdolgozat-védés és a képzés témaköreit átfogó, komplex  záróvizsga-tételekből tett  szóbeli vizsga.  Érdemjegye  ötfokozatú jegy, amely a szakdolgozat védése alapján kapott érdemjegy és a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény  átlaga.

 

9.  Tevékenységek, amelyek végzésére feljogosít a végzettség:

-  A  nemi egészségnevelés  szükségességének és igényének felmérése, beleértve a közösség  és/vagy egyének  nemi neveltségi szintjének mérését.

-    A  szükséges  nevelési programok és eljárások megtervezése, megszervezése.

-   A  pedagógusok nemi alapattitűdjeinek és ismeretszintjüknek  vizsgálata  és ilyen irányú továbbképzésük  elősegítése  a „szexuálpszichológiai minimum” elérése érdekében.

-   Az iskola és más intézmények, szervezetek bevonásával  felmérheti a nemi kultúra családon belüli tényezőit, különös tekintettel a szülők  nemiséggel kapcsolatos attitűdjeire és nevelési stílusára.

-   Szükség esetén  szexuálpszichológiai tanácsadást szervezhet,  egyéni vagy csoport-módszerek alkalmazásával („szülők iskolája”), a kettős nevelés kiküszöbölése és a kooperáció  fejlesztése érdekében.

-    A  különböző intézmények és szervezetek  (egészségügyi, ifjúsági és tömegszervezetek)  valamint a média  nemi nevelési hatásainak és lehetőségeinek felmérése  és  befolyásuk pozitiv irányú  fejlesztése.

 

10.   A  képzés  során  elsajátítandó  kompetenciák:

         (tudományos ismeretek, a szexuális kulturáltság pozitiv attitűdjei, a szakképzettség alkalmazásának  készségei az adott környezetben és tevékenységrendszerben)

 

1.      Szociális és emocionális intelligencia  (empátia, együttműködés, szakmai önismeret)

2.      A  „szexuálpszichológia  minimumának”  alapos ismerete 

3.     A nemi működéseket veszélyeztető vagy károsító  organikus, szociális és pszichés tényezők  (testi betegségek; erőszak, visszaélések;  gátlások, elfojtások stb.) ismerete

4.      A  szexuális és pszichoszexuális  fejlődés  korszerű  elméletének ismerete.

5.      A  szexuális viselkedés  történelmi változásainak ismerete,  az emberré válástól napjainkig.

6.      A  nemiségtudomány és a szexuális reform-mozgalmak  történetének vázlatos ismerete.

7.      A  szexuális kisebbségek  és devianciák tudományosan megalapozott értékelése.

8.      pornográfia és a prostitúció  története és értékelése.

9.      A  nemiséggel kapcsolatos  emberi jogok  ismerete.

10.  A  nemi szerepek korszerű  értelmezése.

11.  A közösségek és egyének nemi neveltségi szintjének objektiv felmérése.

12. Az  adott esetben szükséges  nemi nevelési program megtervezése,  megszervezése.

 

.Az előadásokhoz 2:1 arányban gyakorlatok kapcsolódnak (szakirodalom feldolgozás, esetmegbeszélés).

  

11.       A  szakképzettség  szempontjából  alapvető  ismeretkörök:

  1. Az alapfogalmak meghatározása  (szexualitás,  pszichoszexualitás stb.)
  2. A  szexuálpszichológia  kialakulása és fejlődése,  alkalmazási  területei, kapcsolatai
  3. A  szexuális  viselkedés  történelmi  előzményei  (emberré válás,  ókor, középkor)
  4. Férfiuralom,  érdekházasságok.  Felvilágosodás,  romantikus  szerelem-kultusz
  5. A  20.  század szexuális  pluralizmusa:  nőmozgalom,  liberalizálódás,  szexológia
  6. A  prostitúció és a  pornográfia  terjedése okainak és hatásainak értékelése
  7. Normalitás  és abnormalitás,  szexuális  egészség és  szexuális  jogok
  8. A  házasság és a család formái.  Az  együttélés  régi és új modelljei
  9. Nemi  képességeink  eredete.  Ösztönelmélet, szociális tanuláselmélet, scriptelmélet

10.  Szexuális  identitás, gender, transzgender, a nemi. kisebbségek értékelése

11.  A  nemi  alap-orientációk  és  fokozataik  (hetero-, homo-, biszexualitás)

12.  Pszichoszexuális fejlődés az első  évtizedben; a  gyermeki szexualitás

13.   Serdülőkori pszichoszexuális fejlődés. Akceleráció, maszturbáció, a nemek eltérő fejlődése 

14.   A  szerelmi képesség eredete és fejlődése;  a rajongástól a párválasztási  érettségig

15.   Gyermekvállalás, családtervezés, fogamzásgátlás, abortuszok. Szülés utáni szexuális problémák 

16.  A nemi úton terjedő fertőzések tipusai,  megelőzésük és kezelésük lehetőségei

17.   Szexuális funkciózavarok  formái, okai és megelőzése nők és férfiak esetében

18.   Pszichoszexuális fejlődés a  felnőttkorban;  partnerideál,  házassági  elvárások és konfliktusok

19.  Premaritális és extramarutális kapcsolatok  értékelése. A válási trauma feldolgozása

20.   Az idősebbé válás  szexuális  problémái. A „kapuzárási pánik”.és a magányosság

 

Ezt a szexuálpszichológiai tematikát könnyen lehet négy félévre bontani, a kreditpontok megosztásával együtt.

 

       A képzés célja és szociális  indoklása:  

       A  szexuálpszichológiának, mint a pszichológia egyik fontos ágának fő feladata a nemi  egészség védelme és erősítése, amelyet a  WHO  határozott meg, utalással a szexuális jogokra. Sajnos, az emberi jogok közül éppen a szexuális jogok még kevéssé ismertek.  Egyrészt, mert a  Szexológiai Világszövetség  csak 2000 körül határozta meg azokat pontosabban, másrészt pedig  még szinte sehol sem tartották fontosnak az állami és civil szervezetek, hogy széles körben ismertessék és figyelembe vegyék azokat.  Ez nyilván összefügg a hagyományos  „szexuáltabu”  szemléletének részbeni továbbélésével  és a korszerű, átfogó szexuális kultúra tanításának mellőzésével. 

 

Holott a  szexuális egészséget sokféle veszély fenyegeti.  Ilyen például  a házasság és a család mai világválsága, amely a válások számának folyamatos növekedésében, a házasságkötés és a gyermekvállalás kerülésében nyilvánul meg.  Köztudott, hogy hazánkban is  évtizedek óta jóval kevesebb gyermek születik, mint ahány ember meghal,  így nemzetünk létszáma évről-évre fogy.  Az utóbbi években hazánkban évente kb- 90 ezer gyermek született, közülük  6-7 ezer fiatalkorú  anyáktól  (évente 100-120-an 14 éven aluli lányoktól).  Azonkívül évente  40-50 ezer  művi abortuszra került sor;  ezek közül  évi  6-7 ezer a  15-19 éveseknél,  évi kb. 150 pedig  13-14 éves lányoknál.  Vagyis hazánkban a művi abortuszok kb- 10%-a  fiatalkorúaknál történik  (míg a nyugateurópai országokban alig 1%).  Minthogy pedig a művi abortuszok gyakran  meddőséghez és szexuális zavarokhoz vezetnek, nyilvánvaló, hogy ez is veszélyezteti a szexuális egészséget.

 

Egy másik, súlyosan veszélyeztető tényező a nemi erőszak,  és a felnőttek visszaélése a gyermekek kiszolgáltatott helyzetével, ami egész életre kiható  traumát eredményezhet, s gyakori következménye a prostituálódás.  Hazánkban több tizezer nő és több ezer férfi  él „szexuális szolgáltatásokból”, s ezzel súlyosan károsítja önmaga és kliense testi-lelki egészségét.  A veszélyeztető tényezők további csoportjai a  nemi úton terjedő betegségek  és a ma már népbetegségnek tekinthető  szexuális funkciózavarok, amelyek az újabb felmérések szerint a felnőtt népesség közel felét érintik.

 

A fiatalok körében végzett felmérések  jelentős szexuális tájékozatlanságról tanuskodnak.  A tudományosan megalapozott, átfogó és intézményes nemi nevelés  terén több évtizedes lemaradást kell behoznunk. A  WHO  2000-ben publikált Ajánlásai a nemi egészség védelmére hangsúlyozottan szükségesnek tartják  az egészségügyiek és a pszichológusok, pedagógusok  szexológiai  képzését  és az átfogó szexuális nevelés intézményesítését.  A  WHO  szerint  „az iskola  ideális környezet a szexuális nevelés számára, ezért ezt a kormányoknak el kellene rendelniük… különösen a felnőttnevelés  (pl. a tanárképzés)  intézményei segíthetik elő a szexuális egészséget, amennyiben a szexológiát oktatják.”   Hangsúlyozzák azt is, hogy  „az értelmi és testi fogyatékosok  ugyanúgy jogosultak az átfogó szexuális nevelésre, mint bárki más.”

 

Minthogy hazánkban sem a szülők, sem a közneveléssel és közvélemény-formálással foglalkozó szakemberek nem kaptak eddig érdemleges felkészítést a szexuális-párkapcsolati problémák megelőzésére és megoldásuk elősegítésére, első lépésként szükség van  minél több, kompetens szakemberre, akik felkészültségük alapján segíteni tudnak a fiatalok és felnőttek nemi kultúrájának fejlesztésében, az átfogó, preventiv nemi nevelés intézményesítésében.  Ezt a munkát igyekszik fejleszteni a beinduló  szakmai továbbképzés.

  

 

Alkalmazási területek

       (E téren egyetértek a Pedagogikum által elfogadott továbbképzési tervvel)