Pályázatok

Pályázat
a nemi nevelés megalapozására
 

A nemiségtudományok egyik legfontosabb szaktudománya a nemi neveléssel foglalkozó szexuálpedagógia. Sajnos, e tudomány elmélete és gyakorlata hazánkban mindeddig nem honosodott meg; néhány rövid lejáratú próbálkozástól eltekintve nem épült be sem a közoktatásba, sem az egészségügybe. Nincsenek intézményei, oktatóközpontjai, a korszerű tankönyveket sehol sem használják. Ezért négy évtizedes szakmai munkásságom tapasztalatai alapján szükségesnek látom pályázatot indítani a nemiségtudományok és elsősorban a szexuálpedagógia hazai fejlesztése érdekében. S minthogy egész életem munkája alapján pénzügyi lehetőségem van rá, meg is teszem.

A pályadíjak azok között kerülnek kiosztásra, akik tudományos téren, vagy a társadalmi gyakorlat terén eredményesen járulnak hozzá a nemiségtudományok, a nemi kultúra fejlődéséhez és terjesztéséhez, s ezzel – többek közt - a nemi esélyegyenlőség országos szintű realizálásához is.. A pályázat díjai először 2015 folyamán, egy nemiségtudományi, ezúttal a nemi nevelés tudományos megalapozásáról szóló konferenciához kapcsolódva kerülnek kiosztásra. Pályázni elsősorban a következő témakörök tudományos feldolgozásával lehet:

1. A nemi nevelés szükségessége és fő típusai (progressziv, repressziv és passzív)
2. Az ún. „családi életre nevelés” próbálkozásai hazánkban
3. A progressziv és intézményes nemi nevelés hiányának okai és következményei
4. A pornográfia és a prostitúció hatása az ifjúkori pszichoszexuális fejlődésre
5. A progressziv nemi nevelés etikai irányelvei
6. Kinek a feladata: szülők, iskola, egészségügy, média, egyházak?
7. A hivatásos nevelők felkészületlensége és szakképzésének feladatai
8. Két alapprobléma: a nem kívánt terhesség és NTB prevenciója és kezelése
9. A SIECUS, az EU és a WHO program-ajánlatának felhasználása
10. A nemi nevelés tantárgyszerű beépítése az általános és középiskolai képzésbe
11. A nemiségről alkotott előítéletek és mítoszok (ösztönelmélet stb.) cáfolata
12. Progressziv nemi nevelés, mint anti-patriarchális esélyegyenlőségre nevelés
13. Nemi nevelés és szexuálpolitika (népesedés-, házasság- és családpolitika stb.)
14. Univerzális szexuális jogaink érvényesítésének lehetőségei és feladatai
15. A szexuális és egyéb kisebbségek (fogyatékosok stb.) nemi nevelése
16. A „Nemiségtan” törzsanyagának feldolgozása a tizenévesek osztályaiban
17. Tanácsadás nemi problémák (pl. funkció- és orientációs zavarok) esetén

Pályázni természetesen más, a nemi nevelés szempontjából fontosnak tűnő témákkal is lehet.

A nemi nevelés tudományosan megalapozott fejlesztésében érdekelt pedagógusok, pszichológusok, szociológusok és más, MA-diplomás (vagy régebben végzett) szakemberek pályázati készségük esetén ezt legkésőbb 2015 január 31.-ig jelezhetik témaválasztásuk indoklásával és abstractjával a pályáztatónál (szilagyi.vilmos8@upcmail.hu) Ők napokon belül kapnak bizonyos előkészítő és figyelembe veendő szakirodalmat, pl. az EU szakértői által kidolgozott nemi nevelési programot, majd 2015 február közepén egy előkészítő workshopon vesznek részt, a vállalt témák ésszerű elosztása érdekében. Ezt követően a pályázatokat 2015 május 1.ig kell beküldeni interneten a pályáztatónak. A tanulmányok terjedelme minimum 15, max.40 ezer karakter közé eshet. A címet, az absztraktot és a kulcsszavakat angolul is tüntessék fel. A konferencia időpontja: május vége, vagy június eleje. (Helyéről időben küldünk értesítést.)

A legjobb, 15-20 beküldött tanulmányt az erről értesített pályázó kb. 15 percben ismertetheti a konferencián, s ugyanannyi idő jut az előadottak megvitatására. Ezt követően az ismertetett tanulmányok a vita alapján esetleg módosítva publikálásra kerülnek; a kötetből az érintettek tiszteletpéldányt kapnak. Minden pályázó dokumentált teljesítménye szerint részesülhet a pályadíjakból, az alapító és az általa
felkért bíráló bizottság értékelése alapján. Az egyes díjak értéke 200--500 ezer Ft. közötti skálán oszlik meg. A bizottság tagjait az alapító által megadott szempontok szerint a felkért, tudományos egyesületek vezetősége jelöli ki. A pályázati díjak az említett konferencia és a véglegesített tanulmányok leadása után, 30 napon belül kifizetésre kerülnek. Az esetleges részletkérdéseket a pályáztató szívesen megválaszolja (emailben, vagy telefonon: 1-3889-600)

Budapest, 2014 dec. 10.
 

Dr. Szilágyi Vilmos .
pszichológus
szak- és tankönyvek szerzője
 


Vissza a főoldalra