8.     Szenvedélybetegségek, nemi erőszak és visszaélések

 

A  szexuális  viselkedés  többnyire nem szenvedélyes jellegű – kivéve az erős szerelmi kötődés útjában álló akadályok esetét --, hanem csak aktuális szükségleteket próbál kielégíteni.  Ezek a szükségletek persze sokfélék lehetnek, az életkortól, a nemtől, a fejlettségi szinttől és a körülményektől függően.  Akadályoztatás vagy a személyiségfejlődés valamilyen zavara esetén a szexuális viselkedés  túlságosan szenvedélyessé, kényszeressé, vagyis károssá válhat.  A  szenvedély  olyan  lelkiállapot, amelyben a viselkedést egy minden másnál fontosabbá váló szükséglet  döntően befolyásolja.. A szex, mint legfontosabb szükséglet   1.  túl sok időt és energiát köt le,  2.  „monomániássá”  tesz, függésbe hoz, kontrollálhatatlanná válik,  3.  veszélybe sodor  testileg (fertőzések  stb.)  és  lelkileg  (a személyiségfejlődés  „blokádja”).  Ilyen esetben a szexuális viselkedés nemcsak  szenvedélyessé  (mint pl. a nagy szerelemben), hanem  szenvedélybetegséggé  válik.

 

Szexuális  addikciók  és  ko-dependencia

 

Nem könnyű azonban megvonni a határt a kettő között, mert az nem pusztán mennyiségi jellegű. Ha például valaki  naponta  (vagy akár naponta többször)  igényli a szexuális kielégülést, akár maszturbáció, akár szeretkezés formájában, az még nem szenvedélybetegség, csupán (kicsit egyoldalú)  szenvedély.  De ugyanez mondható a  pornográfia  kedvelésére és gyakori nézésére, vagy a szexuális kiváncsiskodásra, ami csak akkor válik „voyeurséggé”, ha valaki kényszeresen  keresi a leskelődési alkalmakat, mert  csak ez hozza őt szexuális izgalomba. A  szexuális  „perverziók” tulajdonképpen szenvedélybetegségek (addikciók), ám meggondolandó, hogy mit tekintünk perverziónak   A szenvedélyesnek tűnő szexuális viselkedést, a szex gyakori igényét férfiak esetében  régen  szatiriázisnak, nők esetében pedinimfomániának  hívták és betegségnek tartották , holott  az előbbinél csak az átlagnál erősebb szexuális igényekről volt szó, az utóbbinál pedig  inkább arról, hogy a nő épp kielégületlensége  (anorgazmiája)  miatt keresett újabb és újabb partnereket, s ettől vált viselkedése  promiszkuussá.

  A  szexuális  addikciók és  perverziók  tulajdonképpen  nem annyira a szexuális kielégülést célozzák, hanem – bár többnyire tudattalanul – egészen más igényeket, például az uralom, vagy a birtoklás, esetleg a bosszú  vágyát  stb.  szolgálják.  Okai között a személyiségfejlődés különböző zavarait találhatjuk, amelyek folytán bizonyos fajta szexuális viselkedés, mint pótkielégülés, túl fontossá, kényszerjellegűvé és kompulzivvá válik, s  ez  dependenciát, függőséget  eredményez.  Mint láttuk, a szenvedélyesen szerelmes is több-kevésbé dependenssé válik  szerelmétől illetve  erős érzelmi kötődésétől, s ha ez kölcsönös, akkor már ko-dependenciáról  van szó, vagyis kölcsönös függőségről, ami az igények kölcsönös kielégítése esetén  eufórikus  lelkiállapotot, sőt, időnként akár  extatikus  csúcsélményeket  is  jelenthet.  Ezek nyilvánvalóan hajlamosítanak az addikcióra, különösen, ha a személyi autonómia  és a realitásérzék nem működik megfelelően. (Ugyanakkor kiemelkedő teljesítményeket, kreativ alkotásokat is eredményezhetnek.)

A  legtöbb szexuális addikció  azonban  patologikus jellegű, s eufória helyett inkább  bűntudatot és  csökkentértékűségi komplexust, erős  önbizalomhiányt  eredményez. Ami ugyan kompenzálásra, sőt, túlkompenzálásra  motivál, de ez  a fixáció miatt infantilis és deviáns módon történik, így csak újabb kudarcot jelent.  Az ebben résztvevő partner  érthetően  ko-dependenssé válik, s így  kollúziók, együttes  játszmák  jönnek létre, amelyekből aztán  (szaksegítség nélkül)  nehezen tudnak kikeveredni. Ennek következtében a  partner is  szenvedélybeteg lesz  (nyilván eleve hajlamos volt rá),  s mindketten  életük valódi, legsúlyosabb problémáinak megoldása helyett  menekülnek  valamilyen szexuális szenvedélybe, amelytől viszont nem tudnak menekülni, bármilyen ambivalensen is viszonyulnak hozzá.  Ezzel sajátságos, kettős életmódra kényszerülnekhiszen a látszatot meg kell őrizni, hogy az addikció az ő titkuk maradjon. A szenvedélybetegek szexuális kapcsolata  egyébként az  intimitásnak is csak  látszatát adja, s csak futólagos illúziókkal oldja a magány, az izoláltság  fájdalmát. A szenvedélybeteg ugyanis épp személyiségzavara miatt  képtelen az  igazi  intimitásra  és  érzelmi kötődésreugyanakkor erős biztonságvágya folytán ki akarja sajátítani  partnerét – ami természetesen féltékenységre hajlamosít.

 

A  drogok  hatása  a  szexuális  viselkedésre

 

A  szexuális addikció, mint  pótcselekvés  vagy  menekülés nem zárja ki, sőt, elősegíti az addikció más formáinak megjelenését.  Ha más, dependens viselkedéssel együtt fordul elő, akkor  kevert addikcióról beszélhetünk, de az is gyakori, hogy  addikció-váltás  történik: egy újabb  addikció  fokozatosan kiszorítja a régebbit. A  drogfogyasztás  mindenképpen befolyásolja a szexuális viselkedést, s a köztudatban ezzel kapcsolatban is  különböző  előítéletekkel találkozhatunk, főleg az alkohol  hatására vonatkozólag. Az alkohol ugyanis  csökkenti a gátlásokat, s így felszabadítólag hat a szexuális viselkedésre.   

Ugyanakkor – ahogyan  Buda Béla (1996) hangsúlyozza – nyilvánvaló, hogy az alkoholfogyasztás nem „gyógyszer” a szexuális problémákra, nem is afrodiziákum, használata pedig veszélyeket rejt magában. „A rendszeresen fogyasztott alkohol ugyanis végső soron mindkét nemben elkezdi rombolni a szexualitás biopszichológiai és pszichoszexuális alapfolyamatait, így a szexuális funkció... folyamatosan romlik.”(22.old.)  Az alkoholisták között igen gyakoriak a szexuális diszfunkciók. Minden jel szerint a funkciózavarok és a szexuális devianciák az alkoholizmus kialakulásában is  szerepet játszanak. De a szexuális erőszak-cselekmények, sőt, az incesztus is többnyire alkoholos állapotban következik be.

Buda  szerint az alkohol szerepét láthatjuk a nem kívánt terhességekben, de mind az ifjúkori, mind pedig a felnőttkori nemi fertőzések hátterében is. A tiltott drogok még markánsabban kapcsolódnak a szexuális viselkedéssel. A tudati kontroll ezeknél még gyorsabban, erőteljesebben csökken, mint az alkohol fogyasztásánál. A különböző szerek különböző lelki mechanizmusokat aktiválnak. Vannak szerek, dózisok és használati módok, amelyek a gátlásokat csökkentik, mások direkt afrodiziákus hatásúak. A marihuana, kokain, LSD és sok más szer ide vonatkozó hatásmódjairól nagyon sok adat gyűlt össze, sok a klinikai tapasztalat is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a drogok hatásai a csoportlégkör folytán jelentősen módosulhatnak. Figyelemre méltóak a szintetikus drogokkal szerzett tapasztalatok. Ezek az un. party-drogok a társas szórakozás zenei és más ingereffektusaival együtt erotizáló és gátláscsökkentő hatásúak, és gyakoribbá teszik az alkalmi szexuális kapcsolatokat, lecsökkentve az egészségvédő reflexiót, az önkontrollt. Ismerve a “puha”, ill. “könnyű” drogok nagy mértékű elterjedését és elfogadottságát a fiatalok körében, ezeket a nemi úton szerzett fertőzések szempontjából veszélyes rizikófaktorként kell értelmeznünk.

 

Minthogy a gátlások még nagyon erősek a szexuális viselkedésben. ezek debilizáló hatása gyakran található meg a súlyos addiktiv állapotok hátterében.. Emiatt a tartós droghasználat egyik fő effektusa Buda szerint az un. deszexualizálódás. A gátlások mögött olyan elhárító stratégiák és tüneti mechanizmusok vannak, amelyek már pszichiátriai kórképre utalnak. Innen a komorbiditás, a kettős diagnózis, ill. az önmedikáció ma divatos pszichopatológiai modelljeinek eredete. A súlyos addikciókban tehát ilyen negativ, forditott módon játszik szerepet a szexualitás. Azon kívül veszélyeztető körülmény a prostituálódás, ill. a szerhasználat néhány ritusa, pl. a közös tű- és fecskendőhasználat, ami a tű- és fecskendőcsere lehetőségei ellenére is megmarad, mint a regressziv közösségélmény eszköze. A megelőzés szempontjából nagy jelentőségű lehet a  Nemzeti Drogstratégia. Ezen túlmenően azonban fejleszteni kell a szexuális nevelést  és általában a mentálhigiénés programhátteret  (Lásd:  11. Dokumentum).

 

A  féltékenység,  mint „veszélyes  szenvedély (betegség)”

 

Mint láttuk, a szenvedély és a szenvedélybetegség között nincs éles határ – ez a féltékenységre is érvényes, bár  „pozitiv vagy  kreativ szenvedélynek” semmiképpen sem nevezhető.  Sőt, minden jel szerint  negativ szenvedély, amely önmagát táplálja, s könnyen addikcióvá válik.  Történelmileg nézve az egyik legrégibb  szenvedélybetegség, gyakran végzetes kimenetelű.  A féltékeny  versengés az Ótestamentum „eredendő bűne”, s mindmáig a legtöbb lelki zavar okozója.  M.& W. Beecher  (1971)  könyvükben úgy határozzák meg a féltékenységet, mint „mély ellenérzést a sikeres rivális ellen, türelmetlenséget mindennel szemben, ami vagy aki akadályozhatja a kiválasztott partner  kizárólagos birtoklását  és szeretetét.” (24.old.)

Ez a definició ugyan vitatható,  de találóan utal a  „kizárólagos birtoklás” igényére, mint a féltékenység egyik alapvető motivumára. Viszont nem derül ki belőle, hogy azért törekszik valaki a partnere kizárólagos birtoklására, mert, fél, hogy elveszítheti, alul marad  egy (vagy több) lehetséges versenytárssal szemben, aki  el akarja venni  „jogos tulajdonát” Ez pedig a csökkent önbizalomra és szorongásra utal. A féltékenységet általában a „szerelem jelének” vagy következményének tartják, holott sok másfajta kapcsolatban (szülők és gyermekek, testvérek, munkatársak, sporttársak stb.) is megnyilvánul.  A pszichológia eddig viszonylag kevés figyelmet szentelt e jelenségnek  (kivéve talán Alfred Adlert, aki a csökkentértékűségi komplexusra, a hatalmi vetélkedésre és a közösségi érzés hiányára vezette vissza).

Beecher szerint a  féltékenység  a  pszichés infantilizmus egyik fő tünete, minden jellemzavar alapja.

Az érett, autonóm egyénnek nincs szüksége  féltékeny összehasonlításokra és irígykedésre.  Sem a szerelem, sem a házasság nem hatalmaz fel a  partner kisajátítására, „tulajdonba vételére és őrzésére”. A tulajdonosi szemlélet egy patriarchális társadalomban  elsősorban a férfiakra jellemző, hiszen legtöbbször ők a vagyon és a hatalom birtokosai és őrzői. A legutóbbi évszázad nőmozgalmai azonban megrendítették a  férfiak hatalmát és riválisaikká, versenytársaikká tették a nőket, ami mindkét oldalon a féltékenységi hajlam erősödésével járt. Ernest  Borneman  (1986) szerint  a féltékenység az elmúlt évtizedekben módosult, újszerűvé vált, s ez abból adódik, hogy a nemek között növekszik a bizalmatlanság és versengés, a hagyományos nemi szerepek megváltoznak és összemosódnak;  nyiltabbá válik a homo- és biszexuális orientáció, valamint a külső kapcsolatok;  a férfiak egyre jobban szoronganak  dominanciájuk elvesztése  és szexuális potenciazavaraik miatt  stb.  Mindezek következtében a féltékenység  „fertőző”: könnyen átragad a partnerre vagy másokra. Magyarázatában Borneman szerint nem  az egyénből vagy a párkapcsolatból kell kiindulni, hanem a patriarchális társadalmi konvenciókból. Kialakulásának folyamata  nyilván a kora gyermekkorban kezdődik, tehát infantilis, regressziv jellegű, de kiküszöbölni csak a konzervativ  morál megváltoztatásával lehet.

Rudolf  Dreikurs  (1969)  a  „házasságról, mint kihívásról” szóló könyvében  külön fejezetet szánt a féltékenységnek.  Ebben részletesen  elemzi a „hűség” problémáját, amely szerinte irreális elvárásokon alapul, mert figyelmen kívül hagyja a szexuális változatosság eredendő igényét.  A féltékenység lehetséges funkciói közül négyet említ.  Az első az önbizalomhiány  kompenzációjával  függ össze. Hiszen amíg nem kételkedik valaki önmaga képességeiben  és  vonzerejében, addig nem lesz féltékeny. „Akkor leszünk féltékenyek, ha attól félünk, hogy valaki más többet tud nyújtani a partnerünknek... emiatt gyanakodunk, s ezzel még bizonytalanabbá tesszük helyzetünket a kapcsolatban...” (140. old.)  A féltékenység másik két funkciója  a  figyelem-felkeltés  és  hatalomszerzés:  ez a bizonytalanság és csökkentértékűségi érzés kompenzációja. „Aki bizonytalan abban, hogy eléggé szeretik és becsülik, az folyton a teljes odaadás bizonyítását igényli. Erre a féltékenység nagyon alkalmas.” (142.old.)   Ha ez sem használ, akkor a féltékenység a bosszú  funkcióját tölti be

 A  romantikus  szerelem-felfogást  az  illúziók és a  túlfűtöttség  jellemzi, s ez többnyire a megelőző magányosság és érzelmi-szexuális kiéhezettség következménye.  Persze más tényezők is hozzájárulhatnak a szerelem szenvedélyességéhez, például a bizonytalanságérzés, a belőle fakadó, erős  kapaszkodás-  és függőségigény  stb. Ezek a különböző forrásból származó indulati feszültségek egy idealizált partner  köré összpontosulnak. . Illúzió például, hogy a szerelmi partner az „Igazi”, akitől életünk végéig mindent megkaphatunk, ami egy hozzánk illő, tökéletes partnertől elvárható.  A romantikus felfogás tulajdonképpen misztifikálja a szerelmet. Rejtélyes hatalomnak tűnteti fel, ami befolyásolhatatlan és irracionális.  Különös módon a freudizmus, a pszichoanalizis is hozzájárult bizonyos romantikus illúziók terjedéséhez. Például azzal, hogy mindenféle szeretetet a nemi „ösztönenergia”, a libido megnyilvánulásának tartott, így azonosította a szerelmet a nemi vággyal. Másrészt a libido mennyiségi korlátozottságáról szóló – azóta megcáfolt – freudi tétel alátámasztotta azt az előítéletet, hogy egyszerre csak egy partnert szerethetünk igazán. S hűséges csak az lehet,  aki kizárólag egyetlen partnert szeret.  Erich  Fromm (1959)  a szeretet művészetéről írt könyvében megállapítja:  „Aki csak egy embert szeret és mindenki más iránt közömbös, annak a szeretete nem szeretet, hanem szimbiotikus kötődés, vagy kiterjesztett egoizmus. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a szeretetet a  tárgy és nem a képesség határozza meg. Sőt, azt hiszik, hogy  szeretetük intenzitásának bizonyítéka, ha egy „szeretett” személyen kívül senki mást nem szeretnek.”(69. old.) Fromm hozzáfűzi: ez olyan, mintha valaki kijelentené, hogy azért nem sikerül festenie, mert  „még nem találta meg a lefestendő tárgyat.”

A probléma gyökere abban van, hogy a házastársi hűséget sokan összetévesztik a  szexuális kapcsolat kizárólagosságával. Holott a  kettő nem feltétlenül esik egybe.  Hűségre akkor is szükség van a házasságban, ha a szenvedélyes szerelem már elmúlt.  A hűség:  egyfajta lelki beállítottság,  elkötelezettség  valaki vagy valami iránt. Feltételez bizonyos lelki stabilitást, megbízhatóságot, de nem feltétlen velejárója a kizárólagosság.  Például hű barátai lehetünk több embernek is, ha az érdekeik összeegyeztethetők.  Ugyanez érvényes a házastársi hűségre is, hiszen a szerelem elmúltával a házasság is a barátság egy formája. A hűség hagyományos felfogása ellentétes  azzal a lélektani törvényszerűséggel, hogy  érzelmeket és vágyakat nem lehet kikényszeríteni, parancsszóra létrehozni.  A nő testi odaadását ugyan lehet, de ez a megerőszakolással vagy a prostitúcióval egyenlő. Emellett a kikényszerített odaadás előbb-utóbb szexuális zavarokat idéz elő.

Végeredményben a hűség hagyományos felfogása  Borneman, E.   (1986)  szerint  napjainkra tarthatatlanná vált. Egy olyan norma, amelyet az érintettek többsége rendszeresen megsért, teljesen elveszti hatékonyságát. A hűség, mint kizárólagosság, valójában sohasem funkcionáltl, mivel mesterkélt és túlságosan korlátozó, hatalmi célokat szolgáló volt. A hűség fogalma ezért  átértelmezésre szorul. Lényege ugyan valamilyen elkötelezettség, ám hogy ez mire irányul és milyen mértékű, az nagyon különböző lehet, s nem feltétlenül jelent  teljes kizárólagosságot  és  merev, állandó korlátozottságot.  Napjainkban új típusú elkötelezettségek jönnek létre, amelyek igyekeznek alkalmazkodni az egyéni igényekhez, s kifejezetten ezek kielégítésére, így a személyiségfejlődés kölcsönös elősegítésére irányulnak. A kizárólagosság sem érzelmi, sem szexuális vonatkozásban nem szerepel a korszerű elkötelezettség tartalmában,  tehát viszonylag nagy fokú szabadságot biztosít a partnerek számára, feleslegessé téve a féltékenységet. (Lásd  7. Dokumentum)

Legalábbis  elvileg ez tűnik meggyőzőnek, bár a szakemberek körében sincs egyetértés a féltékenység funkcióit illetően. A már említett  „evolúciós  pszichológia”  képviselői, pl.  D.M. Buss (2000), akinek  erről szóló könyve  magyarul is megjelent (2002), a féltékenységet  ugyan  veszélyes  szenvedélynek, de mégis szükségesnek és természetesnek tartják, mert  „rendkívül hasznos módja az intim kapcsolatokat fenyegető  veszélyek  megközelítésének.” (55.old.)  Szerintük ugyanis  „a féltékenység  lényege  az  elemi védekezés: koevolúciós  válasz a  társ  fenyegető  hűtlenségére  illetve  távozására.”(60. old.)  Buss tulajdonképpen  a legkonzervativabb nézeteket próbálja igazolni;  például a féltékenység hiányából   „a  kapcsolat sekélyes voltára”, pontosabban a  „szerelem hiányára” következtet.  A féltékenységet  „remekbe szabott  adaptációs  mechanizmusnak”  tartja, amely „kiválóan szolgálta  őseink érdekeit”  és ma is  szolgál bennünket. Éspedig azzal, hogy érzékennyé és gyanakvóvá tesz a partner viselkedésével  és  esetleges  vetélytárs(ak)  feltűnésével  kapcsolatban, s  a „fenyegetettséget  elhárító  viselkedésre”  ösztönöz. (43. old.)  Hogy ez a viselkedés aztán  tönkreteszi a kapcsolatot, azt a  szerző  nem  feltételezi.

 

 

Pedofilia,  incesztus,  gyermekprostitúció

 

A  szexuális erőszak és visszaélések  különféle formáiról  napjainkban is elég sok szó esik, mert változatlanul gyakran előfordulnak. „Nemi erőszaknak”  régen  inkább csak a  kierőszakolt  közösülés számított, napjainkban viszont  a szexuális érintkezés bármilyen formája  (orális, anális  vagy  manuális)  erőszakolás esetén egyaránt büntetendő cselekmény, mert nemcsak testileg, hanem lelkileg is  súlyosan károsíthatja az áldozatot. Ma már az is büntetendő, ha a férj megerőszakolja a feleségét (csak éppen alig akad feleség, aki emiatt bírósághoz mer fordulni és bizonyítani is tudja).  De akár házasságról, akár prostitúcióról van szó, az erőszaktevők  túlnyomórészt férfiak, az áldozatok pedig nők,  vagy  (mindkét nemű) gyermekek.

A nők elleni nemi erőszak sajátos esete  Afrikában és  egyes arab országokban szokásos, ahol a serdületlen lányok  nemi szervét megcsonkítják  (a csikló és a kisajkak kivágásával stb.), hogy  biztosítsák szüzességét a férjhez menésig. Ez még ma is több, mint százmillió nőt érint és súlyos károkat okoz az érintetteknek, hiába tiltakozik ellene a civilizált világ. A fejlett, nyugati országokban  a prostitúción és a házastársi szexuális erőszakon kívül  leggyakoribbak a szexuális zaklatások,  éspedig  az erogén zónák és egyéb intim  testrészek  érintésének, vagy sértő megjegyzések, trágár szexuális utalások formájában. Ezek – különösen ismétlődések esetén – traumatikus hatással lehetnek  az érintettekre.

A kifejezett fizikai vagy verbális nemi erőszak mellett  ugyancsak sok kárt okozhatnak a szexuális visszaélések, különösen, ha azok gyermekekre irányulnak a felnőttek részéről. I. Johns  (In: Szilágyi V.(szerk.), 2004) szerint a gyermekek szexuális bántalmazása  egy felnőtt  kielégítését szolgáló szexuális cselekményekbe  vagy pornográf felvételek elkészítésébe  való aktiv bevonásukat jelenti.  A gyermek ugyanis nincs abban a helyzetben, hogy megfelelően értékelt információk birtokában, szabadon hozzájáruljon a  szexuális  tevékenységhez és felismerje annak  káros következményeit.  A felnőtt ilyenkor kihasználja a gyermek  függő helyzetét, és szexualizált formában elégíti ki annak elismerés és gyengédség iránti vágyát. A gyermekkor és felnőttkor életkori határát  nem egységesen állapítják meg minden társadalomban, bár felnőttnek többnyire a 18 éves felüliek, gyermeknek pedig a serdülőkor előttiek számítanak. A gyermek  „önténtes beleegyezése” vagy  ajánlkozása  ritkán számít enyhítő körülménynek, hiszen egy ismerős vagy rokon felnőtt a benne megbízó gyermeket elég könnyen befolyásolja.

A  szexuális bántalmazások és visszaélések  ritkán derülnek ki, mert az érintettek igyekeznek azokat titokban tartani. Az előfordulások gyakoriságáról inkább csak becslések vannak, amelyek szerint többször annyi a ki nem derült eset, mint amennyi kiderült; ez utóbbiak a lányoknál 20-30%, a fiúknál  8-10% körül vannak.  A szexuálisan visszaélő felnőtteket a legkülönbözőbb tényezők motiválhatják a visszaélésekre, ám ezek között csak egyik az ún.  pedofil hajlam, vagyis felnőtt partner helyett  gyermekkorú partnerek kényszeres kedvelése és keresése.  Ezek többnyire férfiak, akik pszichoszexuális fejlődésükben infantilisek maradtak, felnőttekkel szemben gátlásosak, a gyermekekkel viszont könnyen szót értenek, s velük kezdenek  szexuális játékokat. Ezt megkönnyíti, hogy rendszerint a foglalkozásuk is a gyermekekkel kapcsolatos: nevelők, papok, gyermekfelügyelők  stb. S mint ilyenek, jól ismerik a kiválasztott gyermeket, akivel bizalmas, „baráti” viszonyt ápolnak, s gyengéd érzelmeket fejeznek ki. (tipikus esetet mutat be V. Nabokov: „Lolita” c. regénye, amelynek férfi főhőse szerelmes a serdületlen lánykába.)

A pedofilia  sajátos formája az ókori görögöknél  szokásban volt és elfogadott  pederasztia, amely egy felnőtt férfinek egy tizenéves, serdülő fiúval folytatott szerelmi viszonyát jelenti, amely egyben tanító—tanitvány viszony is volt.  A pedofil kapcsolatok többnyire nem jutnak el a közösülésig, hanem csak olyan, petting-szerű játékokból állnak, mint a nemi szervek simogatása vagy szájjal ingerlése. Az ilyen játékok aztán hosszabb időn keresztül ismétlődhetnek. Ha a szülő véletlenül tudomást szerez a visszaélésről, gyakran nem mer feljelentést tenni, a bizonyítás hiányától és a botránytól való félelmében. Ha ez mégis megtörténik, a sorozatos kihallgatások és megszégyenítések gyakran több kárt okoznak a gyermeknek, mint maga a szexuális visszaélés, aminek tiltott voltáról esetleg fogalma sem volt. A  pedofil hajlam csak nehezen, hosszas egyéni és csoportpszichoterápiával gyógyítható, amire különlegesen képzett szexuálterapeuta team kellene (a börtönbüntetés ugyanis senkit sem gyógyít meg).

A szexuális visszaéléseket átélt gyermekek  többnyire nem tudnak közvetlenül és  spontánul beszélni élményükről, mert a visszaélőnek titoktartást ígértek, s félnek tőle. A szülőnek vagy szakembernek tehát  fel kell ismerni a gyermek öntudatlan jelzéseit;  a magatartásbeli változásokat  és a pszichoszomatikus tüneteket.  A szexuálisan bántalmazott lányok többnyire visszahúzódnak, hallgatagok lesznek, a fiúkra inkább exhibicionista viselkedés jellemző.  Általában nem tudják fölmérni, hogy mi történt velük, nem nagyon értik, s ezért tehetetlennek érzik magukat. Ha a családban, egy családtag részéről történik a visszaélés, akkor incesztusról (rossz magyar szóval  vérfertőzésről)  beszélünk,  amely egy szülő és  serdületlen gyermeke (többnyire az apa és kislánya) közötti  szexuális kapcsolatot jelent, bár ez is ritkán terjed a közösülésig. Ez akár évekig tarthat és komoly lelki traumát okoz a gyermeknek.  Az ilyen apák többnyire nem pedofilek, hanem a feleségükkel megromlott szexuális kapcsolat miatt  használják „pótpartnerként” a  lányukat.  Eleinte bűntudatuk van emiatt, de később ezt elfojtják, és gyakran hallgatólagos bűntársukká teszik a családtagokat, akik a botránytól és családbomlástól való félelmükben szintén elfojtással élnek.  (Ilyenkor elsősorban családterápiára lenne szükség.)

Az incesztusban  önként vagy kényszerből résztvevő gyermeklány  nem prostituált, de azzá válhat, ha megszokta, hogy bármikor átengedje testét egy  „tekintélyszemélynek”, akitől függő helyzetben van. A  gyermekprostitúció esetén a fejletlen lány közvetlen fizetség fejében bárkinek átengedi a testét, „szexuális szolgáltatást”  teljesít, mert neki vagy családjának  pénzre van szüksége. Ez ma főleg Keletázsiában és az ún. harmadik világ országaiban fordul elő, a legszegényebb néposztályok körében.  Ügyfeleik a turisták, köztük főleg a pedofilek. Az ilyen lányok rendszerint később is prostituáltak maradnak és elzüllenek, drogfüggőkké és kiszolgáltatottá  válnak a nemi úton terjedő fertőzéseknek.  E. J. Haeberle szerint a jelenség csak a nyomor felszámolásával  szűntethető meg.  Ha nem is ilyen mértékben, de nehezen feldolgozható lelki traumával jár a  gyermekpornográfia, pontosabban az abban való aktiv (vagy passziv)  részvétel, akár a szülők tudtával (pénzkereset céljából), vagy anélkül történik. Az olyan képeket, filmeket, amelyek meztelen, maszturbáló vagy egymással  szex-játékokat játszó gyermekeket mutatnak, többnyire pedofilek veszik  A felnőtteknek szánt pornográfia egyébként  Eschenbach, J. (1990)  vizsgálatai szerint  főleg a szexuális izgalom felkeltését és erősítését, valamint a változatosságigény kielégítését szolgálja. 

  Petra  Milhoffer  (In:  Szilágyi V. (szerk.) 2004)  szerint  „ha a családban vagy szorosabb rokoni körben kerül sor a visszaélésekre, az érintett gyermekek folyamatos tehetetlenséget, félelmet és magányt élnek meg.  Hiszen a közeli rokonokat, szülőt nem tettesnek, hanem védelmezőnek és barátnak tekintik. Ez teszi nehézzé a védekezést... ha megpróbálják valakinek bizalmasan feltárni az esetet,  átnéznek fölötte, nem hisznek nekik. Ezért...  visszahúzódnak önmagukba, elhatárolódnak az érzéseiktől és a testüktől, bűnösnek és tisztátalannak érzik magukat...  A tünetek skálája széles:  depresszió, iskolakerülés, alvási és étkezési zavarok, drogfogyasztás, öngyilkossági kísérletek...”(147.old.) (Lásd az 1,14,15. Dokumentumokat)